• :
  • :
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Bắc - tỉnh Ninh Thuận
Quyết định số 324/QĐ -UBND ngày 09/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 324/QĐ -UBND ngày 09/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Ninh Thuận

Ngày đăng: (10/06/2022)   Lượt xem: 209
Quyết định số 324/QĐ -UBND ngày 09/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Ninh Thuận